นักลงทุนสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารสำหรับปี 2559 2558 2557
รายงานประจำปี ประจำปี 
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 
งบการเงิน
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
FY
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
Q2 Q3 Q4
Q2 Q4
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB