นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 2558
31/12/2558
งบปี 2559
31/12/2559
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 695.60 1,067.16
หนี้สินรวม 94.82 204.88
ส่วนของผู้ถือหุ้น 600.78 777.22
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 300.00 325.95
รายได้รวม 689.48 1,035.64
กำไรสุทธิ 60.59 77.18
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.12 0.12
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 14.05 11.28
ROE(%) 13.79 11.20
อัตรากำไรสุทธิ(%) 8.79 7.45