นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 2558
31/12/2558
งบปี 2559
31/12/2559
ไตรมาส 2/2560
30/06/2560
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 695.60 1,067.16 1,066.65
หนี้สินรวม 94.82 204.88 215.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น 600.78 777.22 774.93
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 300.00 325.95 325.95
รายได้รวม 689.48 1,035.64 686.94
กำไรสุทธิ 60.59 77.18 49.78
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.12 0.12 0.08