นักลงทุนสัมพันธ์

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
เลือกปีปี 2559 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2559 316 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2559 306 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2559 285 KB.
ปี 2558 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2558 228 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2558 27 KB.