นักลงทุนสัมพันธ์

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
เลือกปีปี 2561 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2561 245 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2561 260 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2561 261 KB.
ปี 2560 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2560 502 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2560 304 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2560 315 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2560 322 KB.
ปี 2559 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2559 316 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2559 306 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2559 285 KB.
ปี 2558 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2558 228 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2558 27 KB.