นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 13/03/2560

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นางอารยา คงสุนทร 154,320,280 23.67
2. นายชูเดช คงสุนทร 108,939,320 16.71
3. น.ส.ฐิติมา ตันติกุลสุนทร 66,857,280 10.26
4. น.ส.พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร 46,298,200 7.10
5. MR.LIM MENG PUI 30,579,760 4.69
6. MISSCHOO YIE NGOH 24,990,860 3.83
7. MR.HOCK LOONG LIEN 19,202,800 2.95
8. MR.TAI WAI FUNG 15,577,060 2.39
9. นายราม ตันติกุลสุนทร 12,157,880 1.86
10. MR.LIEN HOCK LOONG 11,972,260 1.84
11. นางปิยะนันท์ ชัยศรีสุรพันธุ์ 8,000,000 1.23
12. น.ส.ศศิธร ตันติกุลสุนทร 4,404,200 0.68
13. กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล 4,213,100 0.65
14. นางเสาวณีย์ จริยานุวัตร 3,955,100 0.61