นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 11/01/2560

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นางอารยา คงสุนทร 154,320,280 23.672
2. นายชูเดช คงสุนทร 108,939,320 16.711
3. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร 66,857,280 10.256
4. นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร 46,298,200 7.102
5. MR.LIM MENG PUI 30,579,760 4.691
6. MISSCHOO YIE NGOH 24,990,860 3.834
7. MR.HOCK LOONG LIEN 19,202,800 2.946
8. MR.TAI WAI FUNG 15,577,060 2.389
9. นางปิยะนันท์ ชัยศรีสุรพันธุ์ 13,400,000 2.056
10. นายราม ตันติกุลสุนทร 12,157,880 1.865
11. MR.LIEN HOCK LOONG 11,972,260 1.837
12. นางเสาวณีย์ จริยานุวัตร 3,455,100 0.530
13. นางสาวศศิธร ตันติกุลสุนทร 3,354,200 0.515
14. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% 140,793,866 21.600
15. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย 634 -
  รวม 651,899,500 100.000