นักลงทุนสัมพันธ์

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ เปลี่ยนแปลงได้โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจําเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้มติของ คณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนําเสนอเพื่อขออนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปัน ผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมคราวถัดไป


วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
23/02/60 08/03/60 16/05/60 เงินสด 0.08 บาท 01/01/59 – 31/12/59
11/02/59 23/02/59 16/05/59 เงินสด 0.07 บาท 01/01/58 – 31/12/58