นักลงทุนสัมพันธ์

หนังสือเชิญเสนอวาระ
เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2560 282 KB
Criteria for the shareholders to propose an agenda in advance for the Annual General Meeting of Shareholders Year 2017 407 KB
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 314 KB
Criteria for the shareholders to propose an agenda in advance for the Annual General Meeting of Shareholders Year 2015 No. 1/2016 377 KB