นักลงทุนสัมพันธ์

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 23.7 MB
Annual General Meeting of Shareholders 2017 12.2 MB
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 4.95 MB
Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 3.79 MB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 1.92 MB
Annual General Meeting of Shareholders 2015 No. 1/2016 1.82 MB